Az Alapítvány kuratóriuma és működése

Az alapítvány legfőbb ügyintéző, döntést hozó és képviseleti szerve az alapítvány kuratóriuma.

A kuratórium elnöke, aki egyben az alapítvány képviselője is:

Bischof Péter

A kuratórium tagjai:

Antal István
Krein Péter

A kuratórium évente legalább 1 /egy/ alkalommal ülésezik.
A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze írásban, az ülést megelőző 8 nappal, a meghívón a megtárgyalandó napirendi pontokat szerepeltetni kell, valamint az ülés helyét és időpontját is. Az összehívás érvényes akkor is, ha ez e-mail útján történik és a meghívott az e-mail vételét visszaigazolja.

A kuratórium ülései nyilvánosak.

A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább a tagok fele jelen van.
A határozatot egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a kuratórium elnökének a szavazata dönt.

Az alapítványnak határozatok könyvét kell vezetni, melyből ki kell tűnni:

  • a kuratórium döntése tartalmának,
  • időpontjának és hatályának, illetve
  • a döntést támogatók és ellenzők számarányának és személyének.

Az alapítvány - mint közhasznú szervezet - működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet. Figyelemmel arra, hogy a kuratórium nem folyamatosan ülésezik, és az elnök sem érhető el folyamatosan, ezért az iratokba történő betekintés a kuratórium elnökével való előzetes időpont egyeztetés után lehetséges.

Az alapítvány - mint közhasznú szervezet - működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról tájékoztatót, valamint közhasznúsági jelentését az "Új Ember" hetilapban jelenteti meg.