"Keresztény Szülők Alapítványa
a Veszprém megyei Diákokért"


Alapítvány

Alapító Okirata

egységes szerkezetbe foglalva

(a 2011. december 30-i módosítások dőlt betűkkel szedve)

A Bencés Diákszövetség Veszprém megyei tagjai közös akarattal úgy határoztak, hogy a rászoruló diákok támogatására

alapítványt

hoznak létre. Az alapítvány egyrészt segítse elő, hogy anyagi okok miatt minél kevesebb diák kényszerüljön tanulmányai feladására, másrészt támogassa az egyházi iskolákat, hogy az ott tanuló diákok testi-lelki-szellemi harmóniában neveltessenek a magyar nemzet számára.

Az alapítvány nyitott, azt magán és jogi személy egyaránt támogathatja, ha az alapítvány célkitűzésével egyetért.

Az alapítvány működése nyilvános, munkája és tevékenysége során az alapítóközösségre támaszkodik, de elfogadja a társadalmi támogatók kezdeményezéseit és javaslatait is.

Az alapítvány jogi személy, feladatai megvalósításában önálló.

Az alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

Az alapítvány alapítói haláluk, egészségi állapotuk megromlása, illetve a körülményeikben bekövetkezhető egyéb olyan változások esetére, amire tekintettel alapítói jogaikat gyakorolni nem tudják, az alapítói jogok gyakorlását a „Bencés Diákok Veszprém Megyei Egyesületére” ruházzák.

 

 1. Az alapítvány neve:

  Keresztény Szülők Alapítványa a Veszprém Megyei Diákokért

 2. Az alapítvány székhelye:

  8200 Veszprém, Mártírok útja 11. fszt. 1.

 3. Az alapítvány célja:

  1. a Veszprém egyházmegyei fiatalok oktatásának, nevelésének segítése, szociális rászorultság figyelembevételével,
  2. az egyházmegyei oktatási, nevelési intézmények tevékenységének támogatása,
  3. karitatív intézmény (öregek otthona) létrehozása, üzemeltetése,
  4. e célok megvalósítása érdekében kapcsolat keresése és tartása olyan bel- és külföldi intézményekkel, szervezetekkel, főként egyházi testületekkel, amelyek akár erkölcsileg, akár anyagilag segíteni tudják a célok elérését,
  5. hasonló célzatú hazai és külföldi szervezetekkel való kapcsolat kialakítása és fenntartása, beleértve az érintett tanulmányi intézményeket,
  6. az alapítvány céljának megfelelően az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja:
   • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
   • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

 4. Az alapítvány társadalmi, közösségi kezdeményezés. Céljai és feladatai teljesítése érdekében:

  1. gazdálkodik az alapítvány vagyonával, szolgáltatásokat nyújt a megjelölt célok keretében és érdekében,
  2. kapcsolatot tart az egyházmegyei oktatási intézményekkel, azok képviselőivel,
  3. együttműködik a Bencés Diákok Veszprém Megyei Egyesületével,
  4. az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet,
  5. gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja,
  6. váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Esetleges vállalkozásainak fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet igénybe, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztéséül nem használhatja fel.

 5. Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá országgyűlési képviselői, illetve önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat.

 6. Az alapítvány kuratóriuma

  Az alapítvány legfőbb ügyintéző, döntést hozó és képviseleti szerve az alapítvány kuratóriuma.
  A kuratórium elnöke, aki egyben az alapítvány képviselője:
  Kovács József - 8440 Herend, Rózsa u. 6/3.
  A kuratórium tagjai:
  Antal István - 8230 Balatonfüred, Óvoda u. 20.
  Bischof Péter - 8200 Veszprém, Varga u. 4/C.
  Krámli Péter - 8200 Veszprém, Előd u. 15.
  Krein Péter - 8443 Bánd, Petőfi u. 25.

  A kuratórium működése:
  • A kuratórium évente legalább 1 /egy/ alkalommal ülésezik.
  • A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze írásban, az ülést megelőző 8 nappal, a meghívón a megtárgyalandó napirendi pontokat szerepeltetni kell, valamint az ülés helyét és időpontját is. Az összehívás érvényes akkor is, ha ez e-mail útján történik és a meghívott az e-mail vételét visszaigazolja.
  • A kuratórium ülései nyilvánosak.
  • A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább a tagok fele jelen van.
  • A határozatot egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a kuratórium elnökének a szavazata dönt.
  • Az alapítvány - mint közhasznú szervezet - vezető tisztségviselőinek, valamint azoknak a Ptk. 685. §. b./ pontja szerinti közeli hozzátartozói nem lehetnek a kuratórium tagjai, illetve elnöke, továbbá nem adhatnak be a kuratórium által elbírálandó pályázatot saját személyükre.
  • Az alapítvány - mint közhasznú szervezet - éves beszámolóját a tárgyév első negyedév végéig megtartandó kuratóriumi ülésen a kuratórium elnökének kell beterjeszteni. A beszámoló jóváhagyásához ugyancsak a kuratórium többségi szavazata szükséges.
  • Az alapítványnak határozatok könyvét kell vezetni, melyből ki kell tűnni:
   • a kuratórium döntése tartalmának,
   • időpontjának és hatályának, illetve,
   • a döntést támogatók és ellenzők számarányának és személyének.
  • Az alapítványi kuratórium elnökének a kuratórium döntéseit az érintettekkel, a döntést követő 8 napon belül közölnie kell.
  • Az alapítvány - mint közhasznú szervezet - működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet. Figyelemmel arra, hogy a kuratórium nem folyamatosan ülésezik, és az elnök sem érhető el folyamatosan, ezért az iratokba történő betekintés a kuratórium elnökével való előzetes időpont egyeztetés után lehetséges. A kuratórium működésével kapcsolatos iratokat a kuratórium elnöke őrzi.
  • Az alapítvány - mint közhasznú szervezet - működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról tájékoztatót, valamint közhasznúsági jelentését az "Új Ember" hetilapban jelenteti meg.
  • Az alapítvány - mint közhasznú szervezet - a nyújtott támogatásairól nyilvános pályázatot hirdet, amely pályázatban részletesen köteles meghatározni a pályázók összevetésére alkalmas feltételeket, és a pályázattal elnyerhető cél szerinti juttatást, a pályázat értékelésének lényeges feltételeit, különösen a benyújtási, és értékelési határidőket, valamint a pályázat elbírálására hivatottak körét a pályázatban meg kell jelölni.

 7. Az alapítvány induló vagyona 10.000,- Ft, melyet a közösség egyik tagja, Marton Ferenc Veszprém, Kossuth u. 17. szám alatti lakos bocsátott ezen okiratban foglalt célból az alapítvány rendelkezésére.

  Az alapítványi vagyon részévé válik a későbbiekben az alapítványhoz csatlakozó bel- és külföldi természetes és jogi személy feltétel nélküli vagy feltételhez kötött pénzbeli és dologi adománya, amennyiben azt a kuratórium elfogadja.

  Az 1996. évi CXXVI. tv. szerint az állampolgárok személyi jövedelemadójuk meghatározott részével támogathatják a követelményeknek megfelelő társadalmi szervezeteket, így jelen Alapítványt is.

 8. Az alapítvány felhasználásának módja, a kuratórium gazdálkodása:

  Az alapítvány kuratóriuma a teljes alapítványi vagyont (alapítványi vagyon + kamat + egyéb hozadék) felhasználhatja évente az alapítvány céljának megfelelő közhasznú tevékenység megvalósítása érdekében, de legalább 100.000,- Ft-ot tartalékolnia kell.

  Az alapítványi vagyon kezelése az ERSTE Bank 11619004-04720700-19000008 számláján történik; gazdasági ügyeket a kuratórium egyik tagja intézi.

  Az alapítvány bankszámlája felett rendelkezésre jogosult a kuratórium elnöke, és két tagja:

  Kovács József - 8440 Herend, Rózsa u. 6/3. (kuratórium elnöke)
  Bischof Péter - 8200 Veszprém, Varga u. 4/C. (kuratóriumi tag)
  Krámli Péter - 8200 Veszprém, Előd u. 15. (kuratóriumi tag)

  A fentiek a bankszámla feletti rendelkezést úgy gyakorolják, hogy a felsorolt három személy közül bármelyik kettő együttes aláírása szükséges.

 9. Az alapítvány kezelője: az alapítvány kuratóriuma.

  A kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja tevékenységéről az alapítókat.

 10. Az alapítvány határozatlan időtartamra szól és a Veszprém Megyei Bíróságnál kerül nyilvántartásba vételre.

  Alapítók megállapítják, hogy az alapító okirat a nyilvántartásba vétellel válik érvényessé és ezzel nyeri el jogi személyiségét.

  Vitás vagy az alapítványban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a mindenkor hatályos devizakódex valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Veszprém, 1991. május 21.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat tartalmazza az 1997. április 1-i, 1998. május 25-i,1999. február 25-i, 2004. november 10-i és a 2011. december 30-i módosításokat.

Veszprém, 2011. december 30.


.........................
Bálint Árpád alapító

.........................
Sándor György alapító

.........................
Bálint Bánk alapító

.........................
dr. Somogyi István alapító

.........................
Radó András BDVME Elnök